Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

1.000 (ΧΙΛΙΑ) ΕΥΡΩ ΕΓΚΡΙΝΑΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ!!!!

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(Ειδ.Αντίγραφο: 1) ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΡΩΝ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΤΜ. Π/Υ
Τηλεφ.:210 6575063
ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ(2)-ΔΔΣΕ Φ.831.1/ 58 /155541
Ε’ΕΛΔΑΠ-ΚΤΣ/ΔΥΒ Σ.1727
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΘΑ Αθήνα, 10 Μαρ 2011
ΓΕΕΘΑ,Ακαδημίας 31,ΤΚ 10672
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΤΟ ..... ΥΠΕΘΑ,Μεσογείων 229,
Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ
ΘΕΜΑ: Διάθεση Πίστωσης
ΣΧΕΤ : α. ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού των Ε.Δ»
β. Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και Άλλες Διατάξεις».
γ. Εγκεκριμένος Π/Υ ΓΕΕΘΑ έτους 2011
δ. ΦΕΚ Β΄ 2300/07 «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
ε. Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική
Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια»
στ. Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
ζ. Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
η. Αριθμ.Πρωτ.2/91118/0026/29 Δεκ2010/Υπ.Οικ/ΓΓΔΠ/Δνση 26
θ. Φ.460/2722264/Σ.24/25 Φεβ 2011/ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΕ/ΤΜ.ΕΝΗΜ
ι. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα,
πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
1. Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του ΓΕΕΘΑ Ειδικός Φορέας 11-120, ΚΑΕ 0845, Οικ Έτος 2011, για
κάλυψη δαπανών φιλοφρονήσεων, στα πλαίσια συμμετοχής τμήματος της
Προεδρικής Φρουράς στις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου
2011, που θα πραγματοποιηθεί στη Ν.Υόρκη.

2. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
3. Το ύψος της δαπάνης δεν πρέπει να υπερβεί για οποιοδήποτε λόγο το
ποσό της διατεθείσας πίστωσης.
ΑΔΑ: 4Α1Θ6-Χ
4. Να αναφερθεί τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο, εφόσον τούτο υπερβαίνει τα
τρία (3) ευρώ.
5. Η δαπάνη να καταλογιστεί απευθείας στα Οριστικά έξοδα της Μονάδος
σας με βάση το Ειδικό Αντίγραφο της Διαταγής αυτής και τα λοιπά προβλεπόμενα
δικαιολογητικά.
6. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί μέχρι 15-04-2011 για να επιτευχθεί ο
έγκαιρος καταλογισμός και ενταλματοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση να
αναφερθεί η μη πραγματοποίησή της.
7. Η παραπάνω ανάληψη υποχρέωσης δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο
υπόλοιπο του εν λόγω ΚΑΕ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του
Π-Υ ΓΕΕΘΑ 2011 με α/α εγγραφής αναφοράς 201112000061.
8. Το σχέδιο της δαπάνης αυτής μονογραφήθηκε από τη Δνση Οικονομικού
ΓΕΕΘΑ για την ύπαρξη πιστώσεως, τον τρόπο πληρωμής και το νόμιμο της
διαθέσεως
9. Μετά την ολοκλήρωση της δαπάνης να μας κοινοποιηθούν οι
αριθμοί των αντίστοιχων παραστατικών για τη συμπλήρωση του Μητρώου
Δεσμεύσεων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
KΛΑΔΟΣ ΠΟΡΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ποσού χιλίων ευρώ
(1.000,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού
Της υπό φορέα 11, Ειδικό Φορέα 120 και ΚΑΕ 0845 πίστωσης
Καταχωρήθηκε με α/α 00061 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο Προς Ανάληψη:Πενήντα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ
(50.890,00 €).
Ο
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


ΠΗΓΗ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To Blog δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια και τα θέματα που ανεβάζουν αναγνώστες μας τα οποία αποτελούν θέσεις και απόψεις τους.